НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ИСКРА-1942"
Дата на учредяване: 1942г., БУЛСТАТ:
Регистър на сдруженията с нестопанска цел към Варненски окръжен съд:
Ф.Д.№ 3610/1997 , регистър , партиден № , том , стр.
Регистър на Народните читалища към Министъра на културата под №

Чрез своята художествено-творческа и културно-просветна дейност, читалище "Искра" ще участва и влияе за духовното обогатяване на жителите на село Булаир, за културното развитие на Община Долни чифлик.